ZPPZ o nas

RAZEM   PRACODAWCY   MOGĄ   WIĘCEJ                             

  Organizacja nasza  powstała w styczniu 2003 roku  nosi nazwę „Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego” – w skrócie ZPPZ.

    Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą Związku jest miasto Zgorzelec.

    Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z 1991r. z późn. zm.).

    Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Przystąpienie do związku

Pobierz – DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA, –  wypełnij, odeślij (forma cyfrowa akceptowana (e-mail).
W razie jakichkolwiek niejasności, pytania prosimy przesyłać na adres: biuro@zppz.pl

Podstawowe zasady działania ZPPZ

  być niezależnym od władz państwowych i samorządowych ale ściśle z nimi współpracować,

  być apolitycznym i nie wiązać się trwale z partiami politycznymi, ale orientować się w ich programach i wspierać te, które rozwiązują problemy pracodawców

  Reprezentować i bronić interesów pracodawców,

  Być organizacją pracodawców o charakterze dobrowolnego zrzeszania

Składka na rzecz Związku Pracodawców może być zaliczana  w koszty uzyskania przychodu.

PRZYSTĄP DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO – RAZEM JESTEŚMY SILNI

Składki wynoszą:

  Pracodawcy zatrudniający do 3 pracowników oraz członkowie ZPPZ ,emeryci
i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej          – składka roczna w wys.100 zł

Pracodawcy zatrudniający od 4-20  pracowników           – składka roczna w wys. 200 zł

  Pracodawcy zatrudniający od 21-50  pracowników        – składka roczna w wys. 300 zł

Pracodawcy zatrudniający od 51-200  pracowników       – składka roczna w wys. 500 zł

Pracodawcy zatrudniający ponad 200 pracowników       – składka roczna w wys. 1000 zł

Cele ZPPZ

ZPPZ ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców, a w szczególności:

reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców  w regionie, wobec związków, zawodowych pracobiorców, organów władzy, administracji i samorządów terytorialnych,

ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,

działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy, rozwój dialogu społecznego

oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej  i ustawodawstwa dotyczącego      interesów pracodawcy,

organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców w zakresie stosunków pracy, innowacyjności, organizowanie szkoleń

występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,

kreowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych,

podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej przede wszystkim swojego środowiska i regionu,

opracowanie programów rozwoju społeczno – gospodarczego uwzględniając rozwój przedsiębiorczości. Uwzględnienie w systemie edukacji zgodności z potrzebami lokalnego rynku pracy

opracowanie programów i projektów umożliwiających występowanie o pomoc w ramach Narodowych Planów Rozwoju, Projektów Unii Europejskiej w aktualnej perspektywie finansowej i innych planów i projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego. Zabieganie o konkurencyjność gospodarki i sukcesy przedsiębiorstw powiatu  zgorzeleckiego