Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego

 

Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego 

 

Wiadomości

•  być niezależnym od władz państwowych i samorządowych ale ściśle z nimi współpracować,


•  być apolitycznym i nie wiązać się trwale z partiami politycznymi, ale orientować się w ich programach i wspierać te, które rozwiązują problemy pracodawców,


•  reprezentować i bronić interesów pracodawców,


•  być organizacją pracodawców o charakterze dobrowolnego zrzeszania.Enter your text here

ZASADY

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1
    Organizacja nosi nazwę „Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego” i w dalszej części niniejszego Statutu zwana jest „Związkiem”.
§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest miasto Zgorzelec.
3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z 1991r. z późn. zm.).
§ 3
Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców.
§ 4
    Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.Rozdział 2
Cel i formy działania


§ 5
    Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
Zadania te Związek realizuje przez:
a) prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień; współdziałanie w utrzymaniu spokoju społecznego, prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej i samorządowej prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Związku,
b) prowadzenie studiów badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,
c) występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami oraz opiniami,
d) oddziaływanie na kształtowanie polityki gospodarczej, społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
f) upowszechnianie wyników badań rynku,
g)prowadzenie doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz
h)prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 3
Członkowie Związku i ich obowiązki

§ 6
   Członkiem Związku może zostać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, choćby
nie posiadała   osobowości prawnej, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej i która stale lub okresowo zatrudnia w tym celu  pracowników, mająca swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

§ 7
1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek podmiotu,
o którym   mowa w § 6.
2. W razie odmowy przyjęcia przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zebrania Ogólnego Związku.
3. Odwołanie, o którym mowa w ust.1 należy wnieść pisemnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały zawierającej odmowę przyjęcia.

§ 8
1.Członkom Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2.Członkowie Związku mają prawo:
a)korzystania z wszelakich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej Statutem Związku
b)do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku.

§ 9
   Członkowie Związku są zobowiązani:
a) przestrzegać Statutu Związku oraz stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Związku,
b) wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych,
c) opłacać terminowo składki członkowskie.

§ 10
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) pisemnego wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym,
b) rozwiązania Związku,
c) wykluczenia ze Związku w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu i uchwał organów Związku.
2. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c) następuje uchwałą Zarządu podjętą większością głosów obecnych członków na posiedzeniu Zarządu.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Związku przysługuje wykluczonemu członkowi odwołanie do Zebrania Ogólnego Związku.
4.Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 wnieść należy w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Związku.

§ 11
             Ustanawia się członkostwo honorowe i wspierające w Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego
1.Członkiem honorowym lub wspierającym mogą być osoby fizyczne, prawne lub instytucje, które przyczyniają się do rozwoju ruchu Pracodawców.
2.Członkiem Honorowym lub Wspierającym mogą być również międzynarodowe, zagraniczne organizacje Pracodawców.
3.Na wniosek Zarządu godność Członka Honorowego ZPPZ i Członka Wspierającego nadaje Zebranie Ogólne lub Nadzwyczajne Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego w formie uchwały.
4.Pozbawienie godności członka honorowego i wspierającego następuje 
w tym samym trybie.
5.Ustanawia się Odznakę Honorową Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego zgodnie z uchwalonym Regulaminem jej przyznawania.
6.Rejestr członków honorowych i wspierających prowadzi Sekretariat ZPPZ
7.Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów ZPPZ z głosem doradczym

Rozdział 4
Organy Związku


§ 12
Organami Związku są:
1.Zebranie Ogólne Związku,
2.Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.
4.Rada Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego

§ 13
O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku Zebrania Ogólnego Związku przy braku ½ liczby członków uprawnionych do głosowania, uchwały podejmowane są w II terminie po upływie ½ godziny, bez względu na liczbę obecnych.
Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania swojemu pracownikowi lub innej osobie upoważnionej.
Członek obecny nie może reprezentować więcej niż 1 członka nieobecnego.

§ 14
1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptowania do swojego składu członków w razie konieczności uzupełnienia składu organów w czasie trwania kadencji.
2. Liczba członków powołanych w sposób określony w ust.1 nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 15
1. Zebranie Ogólne Związku jest najwyższym organem Związku.
2. Zwyczajne Zebranie Ogólne Związku odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd.
3. Zwyczajne Zebranie Ogólne Związku zwołuje się listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania z podaniem miejsca, daty, czasu oraz porządku obrad.
§ 16
1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Związku zwołuje Zarząd , z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek z podaniem przyczyny złożony przez co najmniej 20% członków Związku.
2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Związku zwołuje się listem poleconym co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania z podaniem miejsca, daty, czasu oraz porządku obrad.

§ 17
1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Związku należy:
a) uchwalanie programów działania Związku,
b) wybór i odwołanie członków Zarządu,
c) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
d) określanie zasad ustalania składek członkowskich i ich wysokości,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków,
g) uchwalanie zmian Statutu,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku,
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka,
j) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu,
k) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Związku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd lub członków Związku.
2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku może być podjęta przez Zebranie Ogólne Związku większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ członków.

§ 18
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Zebranie Ogólne Związku w ilości określonej przez Zebranie Ogólne, nie mniejszej jednak niż 
z 3 członków.
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 19
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) prowadzenie bieżących spraw Związku,
b) zarządzanie zasobami Związku,
c) prowadzenia negocjacji z pracownikami i ich organizacjami na temat układów zbiorowych pracy i innych porozumień, uczestnictwo 
w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy,
d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy 
i finansów Związku,
e) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
f) podejmowanie uchwał w sprawie darowizn.

§ 20
1. Zarząd ma prawo powołania Dyrektora Biura Związku i wyposażania go 
w odpowiednie pełnomocnictwa. Odwołanie Dyrektora należy do kompetencji Zarządu.
2. Dyrektor Biura Związku kieruje pracą Biura w ramach określonych przez Zarząd i zgodnie ze Statutem oraz uchwałami innych organów Związku.
3. Dyrektor Biura ma prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i z prawem zgłaszania wniosków.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, I kadencja trwa 3 lata.
3. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne Związku.
4.Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego
5.Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli Komisji i żądać wyjaśnień.
6.Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z działalności i wnioskuje 
o udzielenie absolutorium członkom Zarządu na Zebraniu Ogólnym Związku.
7.Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie członka Zarządu.

§ 22
Rada Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego
1.Rada ZPPZ jest organem doradczym Zarządu Związku i działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd Regulaminu
2.W stały skład Rady ZPPZ wchodzą Przewodniczący Oddziałów terenowych.
3.Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Zarządu
4.Członkowie Rady ZPPZ mają prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i z prawem zgłaszania wniosków.

§ 23
Na szczeblu miast i gmin powiatu zgorzeleckiego tworzy się Oddziały Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego
1.Członkowie ZPPZ zrzeszeni w Oddziałach wybierają Przewodniczącego Oddziału.
2.Przewodniczący Oddziału może reprezentować ZPPZ wyłącznie w obrębie przynależności terytorialnej Oddziału - miasto,gmina ( chyba, że uzyska pełnomocnictwo od Zarządu do innej reprezentacji)
3.Przewodniczący Oddziałów wchodzą w skład Rady Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego
 
Rozdział 5
Majątek Związku


§ 24
1. Majątek Związku powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) spadków,
c) darowizn,
d) zapisów,
e) z własnej działalności i dochodów z majątku Związku.
2. Zobowiązania majątkowe Związku wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i Dyrektora Biura Związku, działającego w ramach umocowania udzielonego przez Zarząd.
3. W sprawach niemajątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu lub jednej, upoważnionej przez niego osoby.
4. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.
§ 25
1. Związek może tworzyć fundusz ryzyka przeznaczony na pokrycie kosztów wynikających z prowadzenia przez pracodawców zrzeszonych w Związku sporów zbiorowych pracy.
2. O wykorzystaniu środków funduszu ryzyka decyduje Zarząd większością 2/3 głosów.
§ 26
Uchwała w sprawie rozwiązania Związku musi zawierać określenie sposobu jego likwidacji oraz wskazywać cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.

STATUT  ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO