Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego

 

Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego 

 

Cele ZPPZ

 


ZPPZ ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców, a w szczególności:


• reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców  w regionie, wobec związków, zawodowych pracobiorców, organów władzy, administracji i samorządów terytorialnych,


• ochronę i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,


• działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego 
w stosunkach pracy, rozwój dialogu społecznego


• oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej  i ustawodawstwa dotyczącego      interesów pracodawcy,


• organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców w zakresie stosunków pracy, innowacyjności, organizowanie szkoleń


• występowanie do organów posiadających inicjatywę ustawodawczą 
z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej


• kreowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych,


• podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej przede wszystkim swojego środowiska i regionu,


• opracowanie programów rozwoju społeczno – gospodarczego uwzględniając rozwój przedsiębiorczości. Uwzględnienie w systemie edukacji zgodności z potrzebami lokalnego rynku pracy


• opracowanie programów i projektów umożliwiających występowanie 
o pomoc w ramach Narodowych Planów Rozwoju, Projektów Unii Europejskiej w aktualnej perspektywie finansowej i innych planów 
i projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego. Zabieganie o konkurencyjność gospodarki i sukcesy przedsiębiorstw powiatu  zgorzeleckiego

 

Składki wynoszą:


•  Pracodawcy zatrudniający do 3 pracowników oraz członkowie ZPPZ ,emeryci i osoby nie

prowadzące działalności gospodarczej                                  – składka roczna w wys.100 zł


• Pracodawcy zatrudniający od 4-20  pracowników               – składka roczna w wys. 200 zł


•  Pracodawcy zatrudniający od 21-50  pracowników            – składka roczna w wys. 300 zł


• Pracodawcy zatrudniający od 51-200  pracowników           – składka roczna w wys. 500 zł


Pracodawcy zatrudniający ponad 200 pracowników             – składka roczna w wys. 1000 zł

PRZYSTĄP DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO  
RAZEM JESTEŚMY SILNI

Przystąpienie do związku
Pobierz lub poproś a przyślemy emailem – DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA, –  wypełnij, odeślij (forma cyfrowa akceptowana (e-mail). W razie jakichkolwiek niejasności, pytania prosimy przesyłać na adres: biuro@zppz.pl

Składka na rzecz Związku Pracodawców może być zaliczana w koszty uzyskania przychodu.

Płatna na konto nr 68 2490 0005 0000 4530 1288 2495 w Alior Bank