OGÓLNE ZEBRANIE ZPPZ 2017

Serdecznie zapraszamy na  

Zebranie Ogólne Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego,
które odbędzie się
w dniu 19 czerwca 2017 roku godz. 19.00
w salach „Zagroda Kołodzieja” Aleje Lipowe 1, 59-900 Zgorzelec
z  następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie Gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności ZPPZ za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku oraz Komisji Rewizyjnej za działalności w 2016 roku.
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, podjęcie uchwały,
 8. Wybór Zarządu ZPPZ na kolejną kadencję, podjęcie uchwały,
 9. Dyskusja nt. priorytetów, programu i strategii działania Związku.
 10. Uchwalenie Kierunków działania Związku na 2017/18 rok.
 11. Przyjęcie budżetu na 2017 rok.
 12. Wolne wnioski – Zakończenie.
  W przypadku braku 1/2 zadeklarowanej liczby członków uprawnionych do głosowania ustala się,
  iż Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu  19 czerwca 2017 roku o godz. 19.30

Uprzejmie informujemy, że osoby delegowane, nie posiadające upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa i głosowania na Zgromadzeniu.

                                                                                                                                Obecność obowiązkowa

                                                                                                Z poważaniem:

                                                                                                                Tomasz Strykowski
                                                                Przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego