Ogólne Zebranie Członków Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego

 6 czerwca – poniedziałek – obecność członków ZPPZ obowiązkowa

ZPPZ/ 1/05 /2016                                                                                                Zgorzelec, dnia 20.05.2016 r

 

    Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na  

Zebranie Ogólne Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego,
które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 roku godz. 19.00
 w salach „Zagroda Kołodzieja” Aleje Lipowe 1, 59-900 Zgorzelec
z  następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie Gości.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego za 2015 rok.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności ZPPZ za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi Związku oraz Komisji Rewizyjnej za działalności w 2015 roku.
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, podjęcie uchwały,
 8. Wybór Zarządu ZPPZ na kolejną kadencję, podjęcie uchwały,
 9. Dyskusja nt. priorytetów, programu i strategii działania Związku.
 10. Uchwalenie Kierunków działania Związku na 2016/17 rok.
 11. Przyjęcie budżetu na 2016 rok.
 12. Wolne wnioski – Zakończenie.

W przypadku braku 1/2 zadeklarowanej liczby członków uprawnionych do głosowania ustala się,iż Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 6 czerwca 2016 roku o godz. 19.30

Uprzejmie informujemy, że osoby delegowane, nie posiadające upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu pracodawcy powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa
i głosowania na Zgromadzeniu.

                                                                                                                                Obecność obowiązkowa

 

                                           Z poważaniem:

Tomasz Strykowski
Przewodniczący Zarządu Związku
Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego